Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer 
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod 
 5. De Overeenkomst 
 6. Montagepartners AGC
 7. Herroepingsrecht
 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument
 9. Kosten in geval van uitoefening Herroepingsrecht door de Consument
 10. Uitsluiting Herroepingsrecht
 11. Eigendomsvoorbehoud
 12. De prijs
 13. Conformiteit en garantie
 14. Levering en uitvoering
 15. Betaling
 16. Klachtenregeling
 17. Overig
 18. Geschillen
 19. Bescherming persoonsgegevens
 20. Online Dispute Resolution (‘ODR’) Platform

 

1. Definities

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

AGC de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGC Nederland Holding B.V. die, onder meer via haar Webshop producten aan Consumenten aanbiedt;
Bedenktijd de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en een Overeenkomst sluit met AGC;
Duurzame gegevensdrager elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of AGC in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst de tussen AGC en de Consument via de Webshop gesloten overeenkomst oftewel een overeenkomst op afstand;
Modelformulier voor herroeping het in BIJLAGE 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;
Verkoopruimte iedere (on)verplaatsbare fysieke ruimte voor detailhandel waar AGC haar bedrijfsactiviteiten uitoefent;
Webshop de webshops van AGC, waaronder de websites AGC Nederland en Glassby.


1.2. Alle definities in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

 

2. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: AGC Nederland Holding B.V.
Handelt onder de naam: AGC Glass
Vestigingsadres:

Panovenweg 21
4004 JE Tiel
Nederland

Telefoonnummer algemene zaken: +31 (0) 547 286 868
Telefoonnummer Webshop: +31 (0) 547 286 801
Fax nummer algemene zaken:  
E-mail: info@glassby.nl
KvK-nummer: 11021815
Btw-identificatienummer: NL006118380B01

 

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – ieder via de Webshop gedane (uitnodiging tot het doen van een) aanbod van AGC, elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen AGC en de Consument.

3.2. Deze algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op de tussen AGC en de Consument in de verkoopruimte van AGC gesloten overeenkomst.

 

4. Het aanbod

4.1. De producten die worden aangeboden in de Webshop vormen een aanbod van AGC aan de Consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de Webshop.

4.2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als AGC gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

4.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.5. Kennelijke vergissingen (bijvoorbeeld bij onjuist gehanteerde prijzen) of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden AGC niet.

 

5. De Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, onder voorbehoud van de opschortende voorwaarden neergelegd in artikelen 5.4. en 5.5. van deze algemene voorwaarden, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2. AGC bevestigt na aanvaarding van het aanbod door de Consument onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5.4. AGC treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving en veilige (elektronische) betaalmogelijkheden.

5.5. AGC kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien AGC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag van de Consument te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.6. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het betreffende product (“zolang de voorraad strekt”).

5.7. Bij annulering van de Overeenkomst door de Consument, op een andere wijze dan het Herroepingsrecht, dient de Consument de daadwerkelijk geleden schade van AGC te vergoeden.

 

6. Montagepartners AGC

6.1. De Consument heeft de mogelijkheid om de via de Webshop bij AGC te bestellen producten voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst te laten inmeten en/of de producten na levering te laten monteren door installatiepartners van AGC. De Consument dient hiervoor zelf afzonderlijke overeenkomsten aan te gaan met de betreffende installatiepartners. AGC is hierbij niet betrokken maar brengt enkel de Consument en de betreffende installatiepartner met elkaar in contact.

6.2. De uit hoofde van de Overeenkomst op AGC rustende verbintenis strekt enkel tot de levering van de door de Consument bestelde producten. AGC is niet aansprakelijk voor eventuele toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomsten tussen haar installatiepartners en de Consument.

6.3. Beperkingen in de aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld.

 

7. Herroepingsrecht

7.1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

7.2. De in artikel 7.1. van deze voorwaarden genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.3. Tijdens de in artikel 7.1. van deze algemene voorwaarden genoemde bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.4. Tijdens de in artikel 7.1. van deze algemene voorwaarden genoemde bedenktijd zal de Consument het product en verpakking bewaren op een droge en koele plek en niet blootstellen aan (direct) zonlicht.

7.5. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals neergelegd in dit artikel.

 

8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument

8.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de in artikel 7.1. van deze algemene voorwaarden genoemde bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping, die als BIJLAGE 1 bij deze algemene voorwaarden is gevoegd, of op andere ondubbelzinnige wijze (bijvoorbeeld per post of e-mail) aan AGC.

8.2. AGC stuurt na ontvangst van de melding tot herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroepingsaanvraag aan de Consument.

8.3. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 8.1. van deze algemene voorwaarden bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) AGC, conform eventuele instructies die AGC aan Consument mededeelt. Dit hoeft niet als AGC heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.4. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door AGC verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

 

9. Kosten in geval van uitoefening Herroepingsrecht door de Consument

9.1. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien AGC heeft aangegeven de retourkosten te vergoeden, betreft dit een vergoeding voor de goedkoopste standaardlevering. Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft AGC de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

9.2. Indien de Consument de koopprijs voor het product reeds heeft voldaan voordat hij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, zal AGC uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de in artikel 8.1. van deze algemene voorwaarden bedoelde melding alle van de Consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de eventuele leveringskosten die AGC de Consument voor het geretourneerde product in rekening heeft gebracht, terugbetalen.

9.3. Tenzij AGC het product zelf heeft afgehaald, kan de Consument eerst nakoming vorderen van de verbintenis tot terugbetaling als genoemd in artikel 9.2. van deze algemene voorwaarden zodra AGC het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden naar AGC en het product geleverd is bij AGC (of een gemachtigde), naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.4. AGC gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt bij zijn bestelling, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

 

10. Uitsluiting Herroepingsrecht

10.1. De Consument heeft geen Herroepingsrecht bij producten die door AGC vervaardigd zijn conform de specificaties die de Consument heeft gespecificeerd (waaronder maatwerk), die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

10.2. De Consument heeft eveneens geen Herroepingsrecht indien de door AGC aan de Consument geleverde producten na levering zijn gemonteerd of indien het product niet conform de voorschriften is opgeslagen, en daardoor of anderszins schade heeft geleden.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alle door AGC aan de Consument uit hoofde van de Overeenkomst te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van AGC, zolang de Consument enige vordering van AGC, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rentes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW niet heeft voldaan.

11.2. De Consument is gehouden om zorgvuldig om te gaan met het onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde product en de verpakking.

 

12. De prijs

12.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

12.2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

13. Conformiteit en garantie

13.1. Alle door AGC aangeboden producten hebben, tenzij expliciet anders door AGC vermeld, een garantieperiode van 24 maanden.

13.2. AGC staat er voor in dat de door haar aan de Consument geleverde producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13.3. Een door AGC, haar toeleverancier, haar fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet niet af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van AGC ten opzichte van AGC kan doen gelden op grond van de wet of de Overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van AGC, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

13.4. AGC staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of een derde hebben aangebracht aan het product.

 

14. Levering en uitvoering

14.1. AGC zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

14.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan AGC kenbaar heeft gemaakt.

14.3. AGC zal de door de Consument bestelde producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Bij maatwerk is deze leveringstermijn uiterlijk 60 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst, voor het gedeelte dat deze niet kan worden uitgevoerd, zonder kosten te ontbinden. De Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

14.4. Na ontbinding van de Overeenkomst zal AGC het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen.

14.5. Indien levering van een door de Consument besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal AGC uitsluitend gehouden zijn de kosten van het betreffende product van de totale kosten af te trekken dan wel te restitueren.

14.6. Het risico van beschadiging en/of verliezen van producten berust tot het moment van levering aan de Consument, of een vooraf aangewezen en aan AGC bekend gemaakte vertegenwoordiger van de Consument, bij AGC tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval de Consument een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door AGC wordt aangeboden, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van producten over op de Consument op het moment van ontvangst van de producten door deze vervoerder.

 

15. Betaling

15.1. De Consument dient de betalingen aan AGC volgens de in de bestelprocedure op de Webshop gegeven methoden te voldoen. Hierbij gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt.

15.2. AGC behoudt zich het recht voor uitsluitend specifieke categorieën betalingen te accepteren, alsmede een transactie te weigeren, indien adres- of kredietwaardigheidscontroles aangaande de Consument negatief resultaat hebben opgeleverd.

15.3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan AGC te melden.

15.4. Het recht op verrekening van Consument met een tegenvordering is expliciet uitgesloten.

15.5. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door AGC is gewezen op de te late betaling en AGC de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is AGC gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen:

 1. AGC hanteert het een (wettelijk) minimum incassobedrag van € 40,-;
  Voorts gelden de volgende percentages:
 2. maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-;
 3. maximaal 10% over de daaropvolgende € 2.500,-; en
 4. maximaal 5% over de volgende € 5.000,-.

 

16. Klachtenregeling

16.1. Als u een klacht of een vraag heeft omtrent de Overeenkomst of AGC, kunt u een e-mailbericht sturen naar klacht@glassby.nl.

16.2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd ingediend worden bij AGC nadat Consument de gebreken heeft geconstateerd. Deze klacht dient volledig en duidelijk omschreven te worden, gepaard met foto’s waarop de tekortkoming zichtbaar is.

16.3. Bij AGC ingediende klachten worden in beginsel binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door AGC binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. AGC is niet aansprakelijk voor overschrijdingen van deze termijnen.

 

17. Overig

17.1. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd hun kracht.

17.2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen AGC en de Consument worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

17.3. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod voor de Consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

18. Geschillen

18.1. Op de Overeenkomst tussen AGC en de Consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de Overeenkomst of die uit de Overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin AGC ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst is gevestigd tenzij de Consument, binnen één maand nadat AGC zich schriftelijk jegens de Consument op deze bepaling heeft beroepen, alsnog kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

19. Bescherming persoonsgegevens

19.1. AGC gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van Consumenten. In deze Privacy Policy wordt uiteengezet op welke wijze AGC omgaat met de door AGC verwerkte persoonsgegevens.

 

20. Online Dispute Resolution (‘ODR’) Platform

20.1. De Europese Commissie beheert een ODR-platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. AGC sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit.  

 

Download de algemene voorwaarden

Download Privacy en Cookie Policy

 

 

Onze belofte: een 100% vlekkeloze service

Persoonlijk advies

Wij weten alles van glas en delen die kennis graag met je. Vraag ons vrijblijvend om advies.

Betrouwbare levering

We garanderen dat je glaswand veilig en in perfecte staat wordt geleverd. Dat doen we door je pakketten met zorg en met de juiste materialen te verpakken.

Perfect gemonteerd

Eenvoudig zelf te monteren. Of kies voor onze professionele inmeet- en/of montageservice voor een gegarandeerd perfect resultaat.

#GLASSbyme

Je thuis mag gezien worden!

Deze huizen kregen al een #GLASSby make-over. Vinden we binnenkort ook jouw interieur in deze lijst? 😉

 

De  aanpak

Shop glasproducten online met alles erop en eraan